AVTALER

Daglig inngås avtaler, alt fra mindre ting som kjøp av dagligvarer til kjøp av virksomheter, aksjer og eiendom. Avtaler er det viktigste grunnlaget for stiftelse, endring, opphør og overføring av formuerettigheter. Som den store hovedregel er det avtalefrihet i Norge, og de avtaler man velger å inngå er rettslig bindende.

Det hender at avtaler ikke blir oppfylt eller mangelfullt oppfylt, en part kan da kreve erstatning, retting, prisavslag eller heving.

En avtale kan helt eller delvis settes til side eller endres for så vidt det ville virke urimelig eller være i strid med god forretningsskikk og gjøre den gjeldene.

Vi har omfattende erfaring i avtale utarbeidelse, herunder tolkning og forståelse av allerede inngåtte avtaler.