BARNEVERN

Etter norsk rett er det foreldrene som har ansvaret for barns omsorg. Offentlige tiltak i familien er unntak som bare kan iverksettes hvis en lovbestemmelse gir adgang til det. det store flertall av barnevernssaker gjelder hjelpetiltak med samtykke, men barnevernet har også adgang til å iverksette meget inngrepene tiltak, men vilkårene for dette er strenge.

Akuttvedtak bvl. § 4-6

Loven gir hjemmel for å fatte midlertidige vedtak i akuttsituasjoner. Paragraf 4-6 gir adgang til å flytte et barn fra hjemmet uten samtykke. Annet ledd angir grunnvilkåret " fare for at barn blir vesentlig skadelidende ved å forbli i hjemmet". Det er tilstrekkelig med alminnelig sannsynlighetsovervekt. Et hastevedtak etter § 4-6 er tidsbegrenset på den måten at det bortfaller med mindre barnevernstjenesten innen seks uker har fremmet forslag til Fylkesnemnda med oppfølgning med omsorgsovertakelse. Foreldre og evt. barnet selv dersom det er fylt 15 år kan klage over akutt vedtaket. Kostnadene med dette dekkes av fri rettshjelp.

Omsorgsovertakelse § 4-12

Omsorgsovertakelse innebærer at barn flyttes fra foreldre, og at den offentlige barnevernstjenesten overtar hovedansvaret for oppveksten. Omsorgsovertakelse er et alvorlig inngripende tiltak både for foreldre og barn. § 4-12 inneholder fire alternative grunnvilkår, ett av disse må foreligge og er bare en forutsetning for og ikke tilstrekkelig for omsorgsovertakelse. Det er et tilleggsvilkår om at det må være nødvendig. Det sies også uttrykkelig at det ikke er adgang til omsorgsovertakelse hvis det kan skapes tilfredsstillende forhold med mindre inngripende hjelpetiltak. Det er en "kan- regel" og gir adgang til omsorgovertakelse når vilkårene i § 4-12 er til stede og en avsluttende helhetsvurdering av barnets beste etter § 4-1 tilsier dette.

Slike saker behandles av Fylkesnemnda for barnevernssaker og dekkes av fri rettshjelp.

Pålegg om hjelpetilltak- lovendring som trer i kraft 1.april 2016

Fylkesnemnda kan når det er nødvendig for å sikre bernet/a tilfredstillende omsorg, beslutte at opphold i barnehagen eller andre egnede dagtilbud, opphold i besøkshjem eller avlastningstiltak, leksehjelp, fridtidsaktiviteter eller bruk av støttekontakt skal settes i verk ved pålegg til foreldrene. Når det er nødvendig for å sikre bernet tilfredstillende omsorg kan fylkesnemnda gi pålegg om tilsyn, meldeplikt og urinprøver.
På samme vilkår kan Fylkesnemnda gi pålegg om omsorgsendrende tiltak. Fylkesnemnda kan gi pålegg om opphold på senter for foreldre og barn når vilkårene i § 4-12 er tilstede.