Bostyreroppdrag

Bostyreoppdrag

Ved mange tingretter har man valgt ut en begrenset krets advokater som bostyrere for å oppnå spesialisering og enhetlige rutiner for saksbehandling. Advokatfirma Bergesen AS påtar seg bostyrer oppdrag for Hallingdal tingrett . Det siste året har vi hatt følgende konkursbo: Hol Handel AS, Center Handel og Eiendom AS, Kaggjin AS, Einan Hest AS, Profitek Hallingdal AS, Blomsterbinderiet AS, Gol Bilistsenter AS og Autoparken AS, Hotel Management AS, Frydenlund Snekkeri ENK, Einan Eiendom AS.

Generell informasjon til konkursdebitor:

Nederst på denne siden vil vi legge ut en link til de ulike innberetningene. Dette er sider som kun kreditorer med meldte krav vil få tilgang til. Det vil bli sendt ut et passord til kreditorene som må brukes for å få tilgang til siden. Brukernavnet er kreditors epost adresse.

Disposisjoner over boets eiendeler

Konkurslovens § 100 bestemmer at du som konkursskyldner med virkning fra konkursåpningstidspunktet er uberettiget til å forføye over boet eiendeler. Du kan verken bruke, pantsette eller selge eiendeler som inngår i konkursboet. Du kan heller ikke ta imot oppfyllelse av boets utestående krav eller oppsigelser på boets vegne eller pådra boet forpliktelser.

Bistandsplikt

Som konkursskyldner er du pliktig til å bistå tingretten, undertegnede med alle opplysninger om virksomhetens økonomiske forhold og om dens forretningsforhold før og under konkursen. Det følger vider av konkursloven § 101 at du plikter å hjelpe til med å fremskaffe korrespondanse, regnskapsbilag, og andre dokumenter av betydning for bobehandlingen. For øvrig er du også pliktig til å yte bistand til å sikre boets eiendeler og fastslå omfanget av boets forpliktelser til tredjemann.

Post

I overensstemmelse med konkursloven § 104 vil alle postsendinger adressert til bli omadressert til undertegnede.

Reiseforbud

Konkursloven § 102 fastsetter at du ikke kan forlate riket uten tingrettens samtykke. Med mindre tingretten treffer beslutning om annet, har du full anledning til å reise innenlands.

Vi ber om å få utlevert regnskaper, korrespondanse og andre dokumenter som du mener kan ha betydning for konkursbehandlingen.

INNBERETNINGER

Einan Eiendom AS- dets konkursbo

Gol Bilistsenter AS-dets konkursbo - midlertidig innberetning

Senter Kiosk og Kafe AS-dets konkursbo -Sluttinnberetning

tilbake til forsiden