Senter Kiosk og Kafe AS dets konkursbo- SLUTTINNBERETNING

tilbake


SLUTTINNBERETNING Sak: 13-006251 KON-HALL Senter Kiosk og Kafe AS-Dets konkursbo

1. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Denne innberetning er oversendt/overlevert følgende:

• Hallingdal Tingrett
• Konkursdebitor ved Gard Schømer
• Kreditorer med anmeldt fordring i boet
• Konkursregisteret
• Finanstilsynet
• Økokrim
• Skatteetaten
• Skatt Sør
• Påtalemyndighetene

2. HVEM ER UNDER KONKURSBEHANDLING
2.1 Navn
Senter Kiosk og Kafe AS
2.2 Forretningsadresse/adresse
Kjøpesenteret, 3570 Nesbyen.
2.3 Organisasjonsnummer
org.nr. 997 266 455.
2.4 Vedtektenes formål
Å drive kiosk og kafevirksomhet, samt alt annet som står i naturlig forbindelse med dette.

3. KONKURSÅPNING
3.1 Åpning av konkurs
Senter kiosk og Kafe AS ble tatt under konkursbehandling ved Hallingdal Tingretts kjennelse av 24. januar 2013 klokken 11:00
3.2 Grunnlag
Bakgrunnen for oppbudsbegjæringen er styrevedtak hvor det fremkommer at selskapet ikke er i stand til å dekke sine forpliktelser. I oppbudsbegjæringen er en samlet gjeld opplyst å være kr. 900 000,- og aktiva ble anslått til kr. 600 000,-.
3.3 Fristdag
Lovens utgangspunkt er at fristdagen ved konkurs er den dagen da begjæringer om åpning av konkurs kom inn til skifteretten. Fristdag i henhold til dekningslovens § 1-3 er satt til 10.januar 2013.
3.4 Frist for Fordringsanmeldelser
Fristen for anmeldelse av fordringer til bostyrer utløper 27. februar 2013.

4. BOBESTYRELSEN
4.1 Bostyrer
Som bostyrer er oppnevnt:
Advokat Bjørn Bergesen
Postboks 18
3551 Gol
Tel.: 911 91 290/ 32 07 45 00
E-post: bergesen@advokathallingdal.no

5. KREDITORENES STILLING
5.1 Anmeldte krav
Det er meldt inn 59 krav i boet på totalt kr. 1 955 202,40.
5.2 Dekningsutsikter/akkord
Det er ingen dekningsutsikter.

6. BOBEHANDLINGEN

Virksomheten har som anført drevet kiosk- og kafevirksomhet inne på kjøpesenteret på Nesbyen i Hallingdal.

Det er ikke avdekket eiendeler i selskapet. Det er anmeldte krav på til sammen kr. Det er meldt inn 59 krav i boet på totalt kr. 1 955 202,40. Boet har ikke midler å betale dividende til kreditorene. Det er heller ikke midler til fortsatt bobehandling. På denne bakgrunn foreslår bostyrer at bobehandlingen innstilles etter konkursloven § 135.

Bostyrer mener Gard Schømer har gjort seg skyldig i straffbare forhold slik det er beskrevet i den foreløpige bo innberetningen av 27. februar 2013. Det fremkommer her redegjørelse for forretningsførslene, årsaken til konkursen, boets eiendeler og gjeld, mistanke om straffbare forhold og forslag om konkurskarantene.
Kort oppsummert har bostyrers arbeid bestått i
o Henvendelser til banker, post, grunnboksregister, forsikringsselskap, biltilsynet
o Gjennomgang av eiendeler og gjeld
o Samtaler med daglig leder, styreleder og ansatte.
o Samtale med regnskapsfører
o Henvendelse til ligningskontoret
o Vurdering av straffeansvar, erstatningsansvar og konkurskarantene
o Søknad til Justisdepartementet om midler til fortsatt bobehandling
o Søknad om midler av Skatt Sør
o Innberetning til første skiftesamling
o Møter med påtalemyndighetene
o Møter med Kreditorutvalget
o Søknad om lønnsgarantimidler til ansatte
o Registrering av anmeldte krav
o Anmodning om konkurskarantene
o Utforming av sluttinnberetningen

Det foreslås et salær på kr. 160 014 eks. mva. se vedlagte regnskap.

7. INNSTILLING
Det har vært et krevende boarbeid. Boet har ikke blitt tilført noen eiendeler bortsett fra midler fra Justisdepartementets garantiordning. Boet foreslås innstilt etter konkursloven § 135 uten ytterligere skiftesamling.

Dersom noen av adressatene av denne slutningen har innsigelser meldes Hallingdal Tingrett innen to uker fra dette brevs dato.

Gol, 8. Januar 2014
For Senter Kiosk og Kafe AS dets konkursbo

Bjørn Bergesen
Bostyrer


Utgifter
Salær bostyrer eks mva kr. 160 014,00
Merverdiavgift salær kr. 40 003,50
Boforsikring kr. 1 495,00
Gebyr tingretten kr. 10 750,00
Sum utgifter kr. 212 262,50

Underskudd

Eiendeler
til gode merverdiavgift kr. 40 003,50
Innestående konto kr. 32 441,00
Sum eiendeler kr. 72 444,50

Underskudd Kr. 139 818,-
Underskudd dekkes på følgende måte:
Justisdepartementets garantiordning kr. 97 318,00 Rekvirentansvar, foretaksregisteret kr. 42 500,00
Sum totalt kr. 139 818,00

Gol 7.januar 2014