Priser

 • Våre timesatser varierer fra kr. 1020,- til kr. 1 500 eks. mva., dvs. fra kr. 1 275 til kr. 1 875,- inkl. mva.
  • Vår beregning av godtgjørelse /salær for advokatbistand er sammensatt, og flere faktorer er av betydning. Anvendt tid på oppdraget er den viktigste faktor, men det tas også hensyn til sakens vanskelighetsgrad og hva klienten konkret har oppnådd gjennom bistanden.
  • Dersom inntekts- og formuesforholdene tilsier det, kan oppdrag utføres under den offentlige ordningen med fri rettshjelp.Ta dette opp med advokaten ved første konsultasjon. Timesatsen for fri rettshjelp er for tiden kr 1020,- eks mva og kr 1.275,- inkl. mva.
  • Vi gir Dem som hovedregel, og alltid etter anmodning, en skriftlig oppdragsbekreftelse som forteller hvordan salæret skal beregnes, og eventuelle andre forutsetninger knyttet til oppdraget.
  • Spør gjerne advokaten ved første konsultasjon om et overslag over hva tjenesten vil koste. Ved klart avgrensede oppdrag som ikke forutsetter nærmere utredning, vil vi kunne gi relativt eksakt prisopplysning, for eksempel ved skriving av enkle testamenter, ektepakter etc.
  • Vi gjør uttrykkelig oppmerksom på at det alltid må avklares hvorvidt De har muligheter til dekning av godtgjørelsen gjennom Deres forsikringer. Dette bør tas opp med advokaten ved første konsultasjon.