Midlertidig innberetning Gol Bilistsenter AS- dets konkursbo

Tilbake

1. ADRESSATER FOR INNBERETNINGEN

Denne innberetning er oversendt/overlevert følgende:

• Hallingdal Tingrett

• Konkursdebitor ved

• Kreditorer med anmeldt fordring i boet

• Konkursregisteret


2. HVEM ER UNDER KONKURSBEHANDLING

2.1 Navn

GOL BILISTSENTER AS

2.2 Forretningsadresse/adresse

SENTRUMSVEGEN 54

3550 GOL

2.3 Organisasjonsnummer

899287452

2.4 Bransje

Bensinstasjonsdrift


2.5 Konsern

Det er ikke kjent at selskapet er del av noe konsern.


2.6 Andel i andre foretak

Nei.


3. KONKURSÅPNING

3.1 Åpning av konkurs

GOL BILISTSENTER AS ble tatt underkonkursbehandling ved Hallingdal Tingretts kjennelse av 29.11.2013, klokken 13:00.

3.2 Grunnlag

Styreleder begjærte oppbud i det de vurderte selskapets økonomiske situasjon uten grunnlag for fortsatt drift. Leverandørgjeld på kr. 1 082 000,- og verdiene av samlede eiendeler antas ikke å overstige kr. 910 000,-.

3.3 Fristdag

Fristdag i henhold til dekningslovens § 1-3 er satt til 28.11.2013.

3.4 Fordringsfrist

Fordringsfristen utløp den 3.1.2013.


4. BOBESTYRELSEN

4.1 Bostyrer

Som bostyrer er oppnevnt:

Advokat Bjørn Bergesen

Postboks 18

3551 Gol

Tel.: 911 91 290/ 32 07 45 00

E-post: bergesen@advokathallingdal.no

4.2 Kreditorutvalg

Det er ikke oppnevnt kreditorutvalg. Det avventes foreløpig om dette bør gjøres eller ikke.


5. OPPLYSNINGER OM SKYLDNEREN

5.1 Innledende bemerkninger

GOL BILISTSENTER AS, heretter Selskapet ble registrert 19.12.2012 og ble igangsatt i januar 2013. Tidligere var dette et selskap eid av SHELL som i mange år har driftet bensinstasjonen. I januar 2013 ble utleier og SHELL enig om en tilbakeleveringsavtale som trådte i kraft per 1.1.2013. Senere ble det inngått en avtale om kjøp av driftsløsøre mellom SHELL og det nye selskapet.


5.2 Stiftelsesdato og registreringsdato

Selskapet ble stiftet den 19.12.2012.

5.3 Aksjeeiere med mer enn 20 % av aksjene - aksjonærforhold

Bjørn Morten Witdh- 100 % av aksjene.

5.4 Styrets sammensetning, daglig leder

Styrets leder: Bjørn Morten Width.


5.5 Regnskapsfører

Visma: Joar Bjarte Strand.

5.6 Revisor

Consilium Revisjon AS- Dag Vermåker.

5.7 Eventuelle andre tilknyttede konkurser de siste årene

Ingen.


6. SKYLDNERENS ØKONOMISKE NÆRINGSVIRKSOMHET

6.1 Orientering om virksomheten

Selskapet ble registrert den 19.12.2012.


6.2 Regnskap og regnskapsførsel

Regnskapet er ført av Joar Bjarte Strand frem til konkursåpningstidspunkt. Årsregnskapet var da negativt på kr. - 54 100,-. Det fremkommer av resultatanalysen at likviditeten er dårlig og egenkapitalen er langt under lovens krav og at selskapet drives på kreditors regning.

6.3 Tvister

Ingen pågående tvister.

6.4 Antatt insolvenstidspunkt

Insolvens foreligger dersom skyldneren er illikvid og insuffisient. Skyldneren er illikvid dersom han ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. Insuffisiens foreligger dersom skyldneren gjeldsforpliktelser overstiger verdien av hans eiendeler. Ut fra regnskapsanalysen fra oktober 2013 se punkt 6.2, kan man forsiktig anta at selskapet var insolvent i oktober 2013.


7. ANSATTES STILLING

Det var var 20 stykker som var tilknyttet virksomheten i ulike arbeidskontrakter, noen som tilkallingsvakt, deltid og 3 stykker i 100 % stilling. Det er søkt om lønnsgarantimidler for utestående lønn og feriepenger for 2013.

8. ÅRSAKEN TIL KONKURSEN

Se pkt. 3.2.


9. BOETS STILLING

9.1 Boets aktiva

Driftsløsøre og varelager.


Aktiva: inkl. mva.

Varelager 80 000,-

Drivstoff 468 750,-

Driftsløsøre 180 000,-

Innestående ved konkursåpning 65 700,-

Totalt 728 750,-


Passiva

Rettsgebyr 21 500

Merverdiavgift på salg 182 187,50

Bostyrer salær, anslått til Ca. 70 000

Boforsikring 1 495,-

Pant 227 414,-

Lønnskrav 234 710,-

Totalt 737 306,50


9.1.1 Bankkonti

Selskapet har hatt bedriftskonto i Sparebank 1. Innestående per konkursåpning kr. 65 700,-


9.2 Etablerte pant- og sikkerhetsstillelser

SHELL har pant i varelager på kr. 500 000,-.

9.3 Omstøtelige og/eller erstatningsbetingende disposisjoner

Det er ikke funnet noen omstøtelige disposisjoner.


9.4 Erstatningsansvar

Bostyrer har ikke oppdaget forhold som tilsvarer at styret har handlet uaktsomt og som vil gjøre styret erstatningsansvarlig.

9.5 Eventuell virksomhet i boets regi

Det er ikke drevet virksomhet i boets regi.


10. KREDITORENES STILLING

10.1 Anmeldte krav

Det er foreløpig meldt inn krav i boet på totalt kr. 611 925,-, hvorav kravet til SHELL på kr. 227 414,- er pantesikret. DNB har meldt inn et krav på kr. 34 800,- hvorav de har sikkerhet i gjenstandene. Spesifikasjonskravet i avtalen er ikke oppfylt og vi har anmodet DNB om å spesifisere eiendelene. Vi har tilbudt DNB og hente gjenstandene, forutsatt at vi mottar en spesifikasjon. Vi har per i dag ikke mottatt noe svar på vår forespørsel. Kravet er derfor ført opp som en uprioritert fordring.

10.2 Dekningsutsikter/akkord

Det kan se ut til per. dags dato vil være midler til utbetaling av pantesikret krav, delvis tilbakebetaling fra NAV lønnsgaranti og massekrav, men ingen dividende til de uprioriterte fordringene.

10.3 Fordringsprøvelse

Foreløpig er ingen krav etterprøvd.


11. MULIGE STRAFFBARE FORHOLD

Intet funn.


12. BOBEHANDLINGEN

12.1 Den foreløpige bobehandlingen

Skattemyndigheter er informert, og post omadressert. Eiendeler solgt, leieavtaler oppsagt, ansatte har mottatt oppsigelse og det er søkt om lønnsgaranti midler fra NAV Lønnsgaranti.


12.2 Bostyrerforsikring

Forsikring er betalt.

12.3 Gjenstående oppgaver

Utbetaling av lønnsgarantimidler, utbetale pantet, samt lønnskrav, utforming av slutning og utlodning. Det er per dags dato medgått 35 timer a kr. 1 100,- totalt kr. 38 500,- eks. mva.

12.4 Omkostninger forbundet med en fortsatt bobehandling

Det er midler i boet til å betale bokostnadene.

12.5 Tidsperspektiv på gjenstående bobehandling

Bostyrer antar at bobehandlingen kan avsluttes innenfor tremånedersfristen i konkurslovens § 120.

12.6 Kreditorutvalg

Boet er enkelt og oversiktlig. Bostyrer er av den oppfatning at det ikke er nødvendig med et kreditorutvalg.


Gol, 29. desember 2013

For Gol Bilistsenter AS dets konkursbo


Bjørn Bergesen

Advokat