KONKURSBO

Insolvens som vilkår for å åpne konkurs
Er skyldneren insolvent, skal vedkommende bo tas under konkursbehandling når det begjæres av skyldneren eller en fordringshaver jfr. kkl. § 60.
Insolvens definisjonen bygger på to hovedelement. Det er et vilkår at skyldneren er ute av stand til å oppfylle sine forpliktelser etter hvert som de forfaller og forholdet ikke er forbigående (illikviditet). Skyldnerens forpliktelser må i tillegg overstige verdiene av skyldnerens eiendeler (insuffisiens).

Oppbudsbegjæring
Aksjeselskap- oppbudsbegjæringen skal fremsettes av styret jfr. aksjeloven § 6-18.
Ansvarlig selskap (ANS/DA) - oppudsbegjæringen må fremsette av selsapsmøte jfr. selskapsloven § 2-8 (1).
Enkeltmannsforetak (ENK)- oppbudsbegjæringen fremsettes av innehaver personlig. Oppbudsbegjæringen leveres i tingretten i det området virksomheten har sitt hjemsted.

Vedlegg til begjæringen om oppbud jfr. kkl. § 66 (2)
En oppgave over eiendeler og gjeld, med angivelse av fordringshaverens navn og adresse. Utestående fordringer (tilgodehavender) og de sikkerheter som hefter for gjelden, dersom en fordringshaver har panterett eller annen tilsvarende sikkerhetsrett i skyldnerens eiendeler, må tidspunktet for såvel gjelden og som sikkerheten oppgis. En redegjørelse for hvordan registrering og dokumentasjon av regnskapsopplysninger er innrettet. Styrevedtak/selskapsmøte vedtak og firmaattest.

Skyldner som selv begjærer oppbud er fritatt for sikkerhetsstillelse og ansvar for omkostningene jfr. kkl. § 67 (4) og § 73 (2).

Generellinformasjon til konkursdebitor